Bản tin trường

Bảng vàng danh dự » HỌC BỔNG LAWRENCE S.TING
Nguyễn Quyền Chương - Lớp 12I1, năm học 2015 - 2016
Học bổng khuyến học Lawrence S. Ting học kì 2 năm học 2015 – 2016.

Trương Vân Ngọc - Lớp 12I2, năm học 2015 - 2016
Học bổng khuyến học Lawrence S. Ting học kì 2 năm học 2015 – 2016.

Nguyễn Quý Hoàng - Lớp 12I1, năm học 2015 - 2016
Học bổng khuyến học Lawrence S. Ting học kì 2 năm học 2015 – 2016.

Vũ Minh Nhật - Lớp 11I2, năm học 2015 - 2016
Học bổng khuyến học Lawrence S. Ting học kì 2 năm học 2015 – 2016.

Nguyễn Chí Lâm - Lớp 11I2, năm học 2015 - 2016
Học bổng khuyến học Lawrence S. Ting học kì 2 năm học 2015 – 2016.

Lê Đan Châu - Lớp 11I1, năm học 2015 - 2016
Học bổng khuyến học Lawrence S. Ting học kì 2 năm học 2015 – 2016.

Huỳnh Nguyên Nguyện - Lớp 11A, năm học 2015 - 2016
Học bổng khuyến học Lawrence S. Ting học kì 2 năm học 2015 – 2016.

Ngô Huyền Trân - Lớp 10D1, năm học 2015 - 2016
Học bổng khuyến học Lawrence S. Ting học kì 2 năm học 2015 – 2016.

Ngô Yến Nhi - Lớp 10D1, năm học 2015 - 2016
Học bổng khuyến học Lawrence S. Ting học kì 2 năm học 2015 – 2016.

Nguyễn Minh Hương - Lớp 10D1, năm học 2015 - 2016
Học bổng khuyến học Lawrence S. Ting học kì 2 năm học 2015 – 2016.

1 2 3 4 5 6  ...   
 
 
?>