Bản tin trường

Thông Tin Liên hệ trường Đinh Thiện Lý
Trường THCS & THPT Đinh Thiện Lý
Lô P1, Khu A, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: 5 411 0040
Fax: 5 411 0039
Email: dinhthienly@dinhthienly.vn - info@lsts.edu.vn
Website: www.lsts.edu.vn - www.dinhthienly.vn

BỘ PHẬN ĐÀO TẠO
Trưởng bộ phận 54110040-Máy lẻ: 103 hocvu@lsts.edu.vn
Học vụ 54110040-Máy lẻ: 304 hocvu@lsts.edu.vn
Tuyển sinh 54110040-Máy lẻ: 108 tuyensinh@lsts.edu.vn
Thư viện 54110040-Máy lẻ: 306 thuvien@lsts.edu.vn
IT 54110040-Máy lẻ: 303 it@lsts.edu.vn
BỘ PHẬN CÔNG TÁC HỌC SINH
Trưởng bộ phận 54110040-Máy lẻ: 104 quanlyhocsinh@lsts.edu.vn
Trợ lý thanh niên 54110040-Máy lẻ: 401 trolythanhnien@lsts.edu.vn
Giám thị 54110040-Máy lẻ: 404 -405 - 406 - 407 giamthi@lsts.edu.vn
Y tế học đường 54110040-Máy lẻ: 408 yte@lsts.edu.vn
BỘ PHẬN KẾ TOÁN
Trưởng bộ phận 54110040-Máy lẻ: 107 ketoan@lsts.edu.vn
BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH
Trưởng bộ phận 54110040-Máy lẻ: 105 hanhchanh@lsts.edu.vn
Nhân sự 54110040-Máy lẻ: 502 - 503 nhansu@lsts.edu.vn
Văn thư 54110040-Máy lẻ: 504 vanthu@lsts.edu.vn
Pháp chế 54110040-Máy lẻ: 505
PR 54110040-Máy lẻ: 507
BỘ PHẬN QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT
Trưởng bộ phận 54110040-Máy lẻ: 106 csvc@lsts.edu.vn
Mua sắm vật tư 54110040-Máy lẻ: 601 csvc@lsts.edu.vn
 
 
?>