Bản tin trường

Cơ sở vật chất » PHÒNG THÍ NGHIỆM
Hệ thống phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ trang thiết bị và hóa chất phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và thực hành thí nghiệm theo nội dung giảng dạy

1. Phòng Thí nghiệm Vật lý2. Phòng Thí nghiệm Hóa học3. Phòng Thí nghiệm Sinh học
 
 
?>