Bản tin trường

Tuyển sinh » NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH
NGUYÊN TẮC CHUNG
Hàng năm Trường Đinh Thiện Lý đều tổ chức tuyển sinh cho bậc Trung học cơ sở và bậc Trung học phổ thông theo phương thức xét tuyển.
Công tác tuyển sinh được thực hiện căn cứ trên việc xét duyệt hồ sơ dự tuyển của học sinh và bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan.
HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS TẠI TRƯỜNG ĐINH THIỆN LÝ
Học sinh tốt nghiệp bậc THCS tại trường Đinh Thiện Lý và được xếp loại Khá trở lên, có nguyện vọng tiếp tục học THPT tại trường Đinh Thiện Lý sẽ nộp hồ sơ dự tuyển để được xét tuyển cùng với học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường khác.
Học sinh đạt điều kiện được xét tuyển thẳng vào học cấp THPT tại trường Đinh Thiện Lý sẽ được ưu tiên xét duyệt hồ sơ trước.

 
 
?>