Bản tin trường

Chương trình » CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH KHÓA
Giảng dạy chương trình của Bộ giáo dục Việt nam ban hành theo hướng tinh giản, trọng tâm; đặc biệt có kết hợp vớichương trình giáo dục quốc tế; linh hoạt trong nội dung để nâng cao chất lượng đào tạo, hội nhập với thế giới.
Cụ thể là thông quan việc nắm vững mục tiêu, kiến thức, phương pháp, kỹ năng,cách kiểm tra đánh giá,…chương trình của Việt nam từ lớp 6 đến lớp 12,tiến hành nghiên cứu, so sánh với chương trình của một số nước có nền giáo dục tiên tiến như Anh, Singapore,…. Các thầy cô xây dựng giáo án của mình trên cơ sở là chuyển tải phần kiến thức cơ bản nhất, trọng tâm nhất của chương trình Việt nam; đồng thời có lồng ghép, bổ sung, phát triển chương trình của nước ngoài theo hướng:
•    Không dạy thêm kiến thức.
•    Chú trọng bồi dưỡng thái độ, cảm xúc, phương pháp học bộ môn, rèn luyện kỹ năng thực hành; làm quen với công việc nghiên cứu khoa học,…
 
 
?>