Bản tin trường

Bản tin trong trường » CÔNG KHAI GIÁO DỤC
Báo cáo công khai năm học 2015-2016
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện Hướng dẫn số 2593/GDĐT-PC của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý xây dựng kế hoạch thực hiện và công khai chất lượng giáo dục năm học 2015 -2016

Báo cáo công khai năm học 2014 -2015
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện Hướng dẫn số 2593/GDĐT-PC của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý xây dựng kế hoạch thực hiện và công khai chất lượng giáo dục năm học 2014 -2015

Báo cáo công khai năm học 2013 -2014
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện Hướng dẫn số 2593/GDĐT-PC của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý xây dựng kế hoạch thực hiện và công khai chất lượng giáo dục năm học 2013 -2014

Báo cáo công khai năm học 2012 -2013

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện Hướng dẫn số 2593/GDĐT-PC của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý xây dựng kế hoạch thực hiện và công khai chất lượng giáo dục năm học 2012 -2013

Báo cáo công khai năm học 2011 -2012

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện Hướng dẫn số 2593/GDĐT-PC của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý xây dựng kế hoạch thực hiện và công khai chất lượng giáo dục năm học 2011 -2012

Báo cáo công khai năm học 2010 -2011
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện Hướng dẫn số 2593/GDĐT-PC của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý xây dựng kế hoạch thực hiện và công khai chất lượng giáo dục năm học 2010 -2011

Báo cáo công khai năm học 2009 -2010
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện Hướng dẫn số 2593/GDĐT-PC của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý xây dựng kế hoạch thực hiện và công khai chất lượng giáo dục năm học 2009-2010

Báo cáo công khai năm học 2008 -2009

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện Hướng dẫn số 2593/GDĐT-PC của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý xây dựng kế hoạch thực hiện và công khai chất lượng giáo dục năm học 2008-2009

 
 
?>