Bản tin trường

Văn bản pháp quy » BỘ LUẬT
Trích yếu: Cơ quan ban hành:
Số hiệu: Ngày ban hành:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File gốc
52/2010/QH12 17/06/2010 Luật nuôi con nuôi Tải file
58/2010/QH12 15/11/2010 Luật viên chức Tải file
44/2009/QH12 25/11/2009 Luật giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2009 Tải file
23/2008/QH12 13/11/2008 Luật giao thông đường bộ Tải file
02/2007/QH12 21/11/2007 Luật phòng, chống bạo lực gia đình Tải file
22/2000/QH11 09/06/2000 Luật hôn nhân và gia đình Tải file
38/2005/QH11 14/06/2005 Luật giáo dục Tải file
52/2005/QH11 29/11/2005 Luật bảo vệ môi trường Tải file
25/2004/QH11 15/06/2004 Luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Tải file
01/2007/QH12 04/08/2007 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng Tải file
84/2007/QH11 02/04/2007 Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ Luật lao động Tải file
02/2007/QH12 21/11/2007 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Tải file
06/2007/QH12 21/11/2007 Luật Hóa chất Tải file
74/2006/QH11 29/11/2006 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động Tải file
76/2006/QH11 29/11/2006 Luật dạy nghề Tải file
67/2006/QH11 29/06/2006 Luật Công nghệ thông tin Tải file
73/2006/QH11 29/11/2006 Luật bình đẳng giới Tải file
71/2006/QH11 29/06/2006 Luật Bảo hiểm xã hội Tải file
55/2005/QH11 29/11/2005 Luật phòng, chống tham nhũng Tải file
25/2004/QH11 15/06/2004 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Tải file
 
 
?>