Bản tin trường

Văn bản pháp quy » VĂN BẢN VỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Trích yếu: Cơ quan ban hành:
Số hiệu: Ngày ban hành:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File gốc
55/2011/QĐ-TTg 14/10/2011 Quyết định về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối Tải file
54/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Tải file
67/2011/NĐ-CP 08/08/2011 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ mội trường Tải file
1216/QĐ-TTg 22/07/2011 Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 Tải file
1001/2011/QĐ-TTg 27/06/2011 Quyết định phê duyệt chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Tải file
55/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế Tải file
105/2007/NĐ-CP 21/06/2007 Nghị định về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm Tải file
35/2011/TT-BGDĐT 11/08/2011 Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Tải file
33/2011/TT-BGDĐT 08/08/2011 Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên Tải file
45/2011/QĐ-TTg 18/08/2011 Quyết định về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí Tải file
84/2011/TT-BTC 16/06/2011 Thông tư hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ Tải file
1374/QĐ-TTg 12/08/2011 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015 Tải file
68/2011/NĐ-CP 08/08/2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập Tải file
72 /2011/NĐ-CP 23/08/2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm Tải file
42/2011/QĐ-TTg 05/08/2011 Quyết định bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục Tải file
63/2011/NĐ-CP 28/07/2011 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại Tải file
29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC 15/07/2011 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 Tải file
30/2011/TT-BGDĐT 08/08/2011 Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông Tải file
70/2011/NĐ-CP 22/08/2011 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động Tải file
1241/QĐ-TTg 22/07/2011 Quyết định phê duyệt chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 Tải file
1 2 3  
 
 
?>