Bản tin trường

Văn bản pháp quy » THÔNG BÁO TỪ SỞ GD&ĐT
Trích yếu: Cơ quan ban hành:
Số hiệu: Ngày ban hành:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File gốc
3808/ GDĐT-TC 28/10/2014 Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của văn bản 3140/GDĐT-TC ngày 09/9/2014 về hướng dẫn thực hiện Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh... Tải file
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Thông tư Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại
học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Tải file
3218/GDĐT-TrH 15/12/2011 Về Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012 Tải file
2109 / GDĐT 14/09/2010 Chương trình công tác Thư viện năm học 2010-2011 Tải file
2410 /GDĐT-KHTC 07/10/2010 Thực hiện Báo cáo thống kê năm học 2010-2011 Tải file
2403/GDĐT-PC 07/10/2010 Về cử cán bộ phụ trách công tác Pháp chế. Tải file
06/2010-TTTT 24/09/2010 Về triển khai trang web “Trường học sáng tạo” Tải file
 
 
?>