Bộ luật

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
03/2011/QH13 11/11/2011

Luật tố cáo

02/2011/QH13 11/11/2011

Luật khiếu nại

23/2008/QH12 13/11/2008

Luật giao thông đường bộ

68/2014/QH13 26/11/2014

Luật doanh nghiệp

84/2015/QH13 25/06/2015

Luật an toàn vệ sinh lao động

55/2010/QH12 17/06/2010

Luật an toàn thực phẩm

91/2015/QH13 24/11/2015

Bộ luật dân sự

10/2012/QH13 19/06/2013

Bộ luật lao động

30/2013/QH13 16/09/2013

Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

44/2009/QH12 25/11/2009

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn