Văn bản khác

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
1916/QĐ-TTg 29/11/2017

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

152/2017/NĐ-CP 27/12/2017

Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

144/2017/NĐ-CP 15/12/2017

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

126/NQ-CP 29/11/2017

Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thục hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

117/2017/NĐ-CP 19/10/2017

Nghị định này quy định về quản lý và sử dụng ngân sách dành cho hoạt động đối ngoại

113/2017/NĐ-CP 09/10/2007

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

97/2017/NĐ-CP 18/08/2017

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

08/2017/TT-BNV 27/10/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

91/2017/NĐ-CP 31/07/2017

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

54/2017/QH14 24/11/2017

Nghị quyết quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách nhà nước; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn