Văn bản khác

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
1916/QĐ-TTg 29/11/2017

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

152/2017/NĐ-CP 27/12/2017

Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

144/2017/NĐ-CP 15/12/2017

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

126/NQ-CP 29/11/2017

Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thục hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

117/2017/NĐ-CP 19/10/2017

Nghị định này quy định về quản lý và sử dụng ngân sách dành cho hoạt động đối ngoại

113/2017/NĐ-CP 09/10/2007

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

97/2017/NĐ-CP 18/08/2017

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

08/2017/TT-BNV 27/10/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

91/2017/NĐ-CP 31/07/2017

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

54/2017/QH14 24/11/2017

Nghị quyết quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách nhà nước; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn