Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
01/2019/TT-BGDĐT 25/02/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

40/2019/NĐ-CP 13/05/2019

Hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

38/2019/NĐ-CP 09/05/2019

Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động

32/2019/NĐ-CP 10/04/2019

Nghị định này quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

15/2019/NĐ-CP 01/02/2019

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

14/2019/QĐ-TTg 13/03/2019

Quyết định này quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

13/2019/QĐ-TTg 27/02/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

24/2018/TT-BLĐTBXH 06/12/2018

Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

34/2018/TT-BGDĐT 28/12/2018

Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành.

33/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018

Thông tư này hướng dẫn về nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm thực hiện công tác xã hội trong trường học

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn