Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
22/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017

Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

21/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017

Thông tư quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục

05/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018

Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 4, điểm d Khoản 1 và đoạn đầu Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014

11/2014/TT-BGDĐT 18/04/2014

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

07/2018/TT-BGDĐT 01/03/2018

Thông tư sửa đổi, bổ sung tên và một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017

 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

51/2017/QH14 21/11/2017

Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện việc triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết số 88/2014/QH13

2170/QĐ-TTg 11/11/2013

Quyết định phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

12/2014/QĐ-UBND 13/03/2014

Quyết định ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

07/2014/QĐ-UBND 11/02/2014

Quyết định ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn