Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
115/2018/NĐ-CP 04/09/2018

Xử phạt vi phạm hành chính trong an toàn vệ sinh thực phẩm

113/2018/NĐ-CP 31/08/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

111/2018/NĐ-CP 31/08/2018

Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

101/2018/NĐ-CP 31/08/2018

Nghị định dửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

19/2018/QĐ-UBND 29/05/2018

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

12/2018/QĐ-UBND 27/04/2018

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

1370/QĐ-UBND 09/04/2018

Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018.

03/2018/NQ-HĐND 16/03/2018

Ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý

20/2018/TT-BGTVT 26/04/2018

Quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt

04/2018/TT-BNV 27/03/2018

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng caaasnbooj, công chức, viên chức

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn