Văn bản khác

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
67/2017/QĐ-UBND 29/12/2017

Quyết định ban hành quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

4686/QĐ-UBND 01/09/2017

Quyết định công bố 40 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh

41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017

Thông tư quy định về ký số, kiểm tra chữ ký số trên văn bản điện tử; yêu cầu kỹ thuật và chức năng của phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

1916/QĐ-TTg 29/11/2017

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

152/2017/NĐ-CP 27/12/2017

Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

144/2017/NĐ-CP 15/12/2017

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

126/NQ-CP 29/11/2017

Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thục hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

117/2017/NĐ-CP 19/10/2017

Nghị định này quy định về quản lý và sử dụng ngân sách dành cho hoạt động đối ngoại

113/2017/NĐ-CP 09/10/2007

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

97/2017/NĐ-CP 18/08/2017

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn