Văn bản khác

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
113/2017/NĐ-CP 09/10/2007

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

97/2017/NĐ-CP 18/08/2017

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

08/2017/TT-BNV 27/10/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

91/2017/NĐ-CP 31/07/2017

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

54/2017/QH14 24/11/2017

Nghị quyết quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách nhà nước; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý

2170/QĐ-TTg 11/11/2013

Quyết định phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

12/2014/QĐ-UBND 13/03/2014

Quyết định ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

07/2014/QĐ-UBND 11/02/2014

Quyết định ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

705/QĐ-TTg 25/05/2017

Quyết định ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

07/2017/NĐ-CP 25/01/2017

Nghị định quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn