Bộ luật

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
39/2019/QH14 13/06/2019

Luật đầu tư công

102/2016/QH13 05/04/2016

Luật trẻ em

55/2014/QH13 23/06/2014

Luật bảo vệ môi trường

40/2013/QH13 22/11/2013

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC

27/2001/QH10 12/07/2001

Luật phòng cháy chữa cháy

59/2014/QH13 20/11/2014

Luật căn cước công dân

18/2012/QH13 21/06/2012

Luật biển Việt Nam

58/2014/QH13 20/11/2014

Luật bảo hiểm xã hội

80/2015/QH13 22/06/2015

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

86/2015/QH13 19/11/2015

Luật an toàn thông tin  mạng

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn