Bộ luật

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
29/2013/QH13 18/06/2013

Luật khoa học và công nghệ

03/2011/QH13 11/11/2011

Luật tố cáo

02/2011/QH13 11/11/2011

Luật khiếu nại

23/2008/QH12 13/11/2008

Luật giao thông đường bộ

68/2014/QH13 26/11/2014

Luật doanh nghiệp

84/2015/QH13 25/06/2015

Luật an toàn vệ sinh lao động

55/2010/QH12 17/06/2010

Luật an toàn thực phẩm

91/2015/QH13 24/11/2015

Bộ luật dân sự

10/2012/QH13 19/06/2013

Bộ luật lao động

30/2013/QH13 16/09/2013

Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn