Báo cáo công khai năm học 2015 - 2016

15.16 cong khai giao duc 715.16 cong khai giao duc 715.16 cong khai giao duc 715.16 cong khai giao duc 715.16 cong khai giao duc 715.16 cong khai giao duc 715.16 cong khai giao duc 7

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn