Báo cáo công khai năm học 2019 - 2020

AM 20 0901 TB về thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục năm học 2019 2020 010AM 20 0901 TB về thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục năm học 2019 2020 010AM 20 0901 TB về thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục năm học 2019 2020 010AM 20 0901 TB về thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục năm học 2019 2020 010AM 20 0901 TB về thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục năm học 2019 2020 010AM 20 0901 TB về thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục năm học 2019 2020 010AM 20 0901 TB về thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục năm học 2019 2020 010AM 20 0901 TB về thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục năm học 2019 2020 010AM 20 0901 TB về thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục năm học 2019 2020 010

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn