Thông báo lễ sơ kết học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 của trường Đinh Thiện Lý

Trường Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Lễ Sơ kết học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

 1. Thời gian:

- Khối 6,7: Tiết 8 - 9 ngày 13/1/2020

- Khối 8 - 9: Tiết 8 - 9 ngày 14/1/2020

- Khối trung học phổ thông: Tiết 8 - 9 ngày 16/1/2020

2. Địa điểm: Hội trường 

3. Đối tượng tham gia: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn