Thông báo về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với học sinh Đinh Thiện Lý

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với học sinh Đinh Thiện Lý. 

Căn cứ văn bản số 3885/SGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện hoạt động chuyên môn thích ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19;

Căn cứ thông báo số 415/TB-THCSTHPTĐTL ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý về việc trở lại trường học tập đối với học sinh từ khối 7 đến khối 12 từ ngày 04/01/2022 đến ngày 21/01/2022;

Căn cứ thông báo số 416/TB-THCSTHPTĐTL ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý về việc học tập đối với học sinh khối 6 từ ngày 04/01/2022 đến ngày 21/01/2022;

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2021 - 2022.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn