Văn bản giáo dục

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
05/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018

Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 4, điểm d Khoản 1 và đoạn đầu Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014

11/2014/TT-BGDĐT 18/04/2014

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

07/2018/TT-BGDĐT 01/03/2018

Thông tư sửa đổi, bổ sung tên và một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017

 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

51/2017/QH14 21/11/2017

Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện việc triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết số 88/2014/QH13

59/2016-QĐ-TTg 31/12/2016

Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo

01/2017/QĐ-TTg 17/01/2017

Quyết định ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân cấp I, cấp II và cấp III

117/QĐ-TTg 25/01/2017

Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”

26/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học

27/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016

Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn