Văn bản giáo dục

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
01/2017/TT-BGDĐT 13/01/2017

Thông tư hướng dẫn lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua nội dung các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở

02/2017/TT-BGDĐT 13/01/2017

Thông tư ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông

03/2017/TT-BGDĐT 13/01/2017

Thông tư ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

04/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017

Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

05/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

196/QĐ-BGDĐT 16/01/2017

Quyết định phê duyệt phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”

327/QĐ-BGDĐT 25/01/2017

Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020

46/2017/NĐ-CP 21/04/2017

Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

57/2017/NĐ-CP 09/05/2017

Nghị định quy định về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người đang học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống

giáo dục quốc dân

69/2017/NĐ-CP 25/05/2017

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đạo tạo

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn