Văn bản khác

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
19/2018/QĐ-UBND 29/05/2018

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

12/2018/QĐ-UBND 27/04/2018

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

1370/QĐ-UBND 09/04/2018

Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018.

03/2018/NQ-HĐND 16/03/2018

Ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý

20/2018/TT-BGTVT 26/04/2018

Quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt

04/2018/TT-BNV 27/03/2018

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng caaasnbooj, công chức, viên chức

86/2018/NĐ-CP 06/06/2018

Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

72/2018/NĐ-CP 15/05/2018

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

68/2018/NĐ-CP 15/05/2018

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

61/2018/NĐ-CP 23/04/2018

Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn